Sản phẩm tiêu biểu
Hỗ trợ doanh nghiệp
Bảo vệ người tiêu dùng

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 76

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 75


Hôm nayHôm nay : 26089

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1019323

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 29338959

Chuyển đổi số
hành động vì an toàn thực phẩm
Tra cứu thủ tục hành chính
Biển đảo Việt Nam
Chiển thắng Điện Biên Phủ

Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Tin Cải cách hành chính

BÁO CÁO Kết quả đào tạo, bồi dưỡng CBCC, VC năm 2016 và Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC, VC năm 2017

Thứ hai - 22/05/2017 14:34
BÁO CÁO
Kết quả đào tạo, bồi dưỡng CBCC, VC năm 2016 
và Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC, VC năm 2017
 
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;
Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;
Căn cứ Quyết định 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;
Căn cứ Quyết định số 537/QĐ-UBND ngày 26/6/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Điện Biên đến năm 2015, định hướng đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 718/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 của UBND tỉnh về việc Ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTG ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 910/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh về việc Ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch “phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới của tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo”;
Căn cứ vào công văn số 1553/SNV-CCVC ngày 26/9/2016 của Sở Nội vụ tỉnh về việc Báo cáo đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng CBCC, VC năm 2016 và hướng dẫn xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC, VC năm 2017.
Sở Công Thương tỉnh Điện Biên báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng CBCC, VC năm 2016 và xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC, VC nămm 2017, như sau:
A. BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CBCCVC NĂM 2016
I. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng:
Trong năm 2016, Sở đã cử  485 lượt người đi đào tạo, bồi dưỡng cụ thể như sau:
- Đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ: 12 lượt người
- Bồi dưỡng về quản lý nhà nước: 05 lượt người
- Bồi dưỡng về lý luận chính trị: 146 lượt người (gồm: Cao cấp, trung cấp, Bồi dưỡng)
- Bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng chuyên ngành: 08 lượt người
- Bồi dưỡng về Kỹ năng lãnh đạo quản lý: 12 lượt người
- Bồi dưỡng cập nhập kiến thức bắt buộc: 02 lượt người
- Các nội dung, loại hình khác: 300 lượt người
(Chi tiết từng nội dung đào tạo bồi dưỡng có biểu 01, 02, 03, 04 gửi kèm)
II. Đánh giá kết quả đạt được:
- Theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 của Sở cơ bản đã hoàn thành theo Kế hoạch.
- Sau đào tạo từng cán bộ, công chức có sự chuyển biến tốt, có tư tưởng chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, thể hiện tốt phong cách lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước; vận dụng các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn, tổ chức điều hành đạt hiệu quả cao; vận dụng kiến thức đã học được vào trong quá trình thực thi công vụ và chuyên môn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
B. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CBCC,VC NĂM 2017
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích:
Đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, chuyên môn cho cán bộ, công chức, viên chức có đủ kiến thức, kỹ năng về quản lý và chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn ngạch và vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển của Ngành trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.
2. Yêu cầu:
- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC, VC phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn của ngạch công chức, hạng viên chức; tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực, đồng thời có tính khả thi và phù hợp với thực tiễn.
- Ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng đối với CBCC,VC trong diện quy hoạch; là người dân tộc thiểu số; Cán bộ, công chức, viên chức là nữ.
II. Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng:
Cán bộ công chức, viên chức thuộc Sở Công Thương.
III. Nội dung, chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng:
Trên cơ sở quy hoạch cán bộ và nhu cầu bố trí, sử dụng CBCC, VC thực hiện chuẩn hóa đào tạo bồi dưỡng theo vị trí việc làm, dự kiến xếp hạng, thăng hạng viên chức trong năm 2017, Sở xây dựng kế hoạch cử đi đào tạo, bồi dưỡng  813  lượt cụ thể như sau:
- Đào tạo, tiếp tục đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ: 18 lượt người
- Bồi dưỡng về quản lý nhà nước: 30 lượt người
- Bồi dưỡng về lý luận chính trị: 294 lượt người
- Bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng chuyên ngành: 119 lượt người
- Bồi dưỡng về Kỹ năng lãnh đạo quản lý: 15 người
- Bồi dưỡng cập nhập kiến thức bắt buộc: 37 lượt người
- Các nội dung, loại hình khác: 300 lượt người
- Trong năm 2017, 100% Công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị được cập nhật kiến thức pháp luật, được bồi dưỡng về đạo đức công vụ; 70% trở lên CBCC được bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực thi công vụ.
- Đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý (cấp Sở, cấp huyện, cấp phòng) 15 người (chiếm 11%) (Gồm công chức lãnh đạo cấp phòng và tương đương, công chức quy hoạch lãnh đạo cấp phòng thuộc sở, đơn vị).
- Trong năm 2017, ít nhất 60% viên chức được bồi dưỡng về đạo đức nghề nghiệp; cập nhật nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành.
- Bồi dưỡng viên chức theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chức vụ lãnh đạo quản lý ít nhất 13 người (chiếm 44%) viên chức được bồi dưỡngtheo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.
Ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC là người dân tộc thiểu số ít người, người dân tộc thiểu số là nữ, người dân tộc thiểu số là người trẻ tuổi.
(Chi tiết từng nội dung đào tạo bồi dưỡng có biểu 06, 07, 08  gửi kèm)
IV. Các giải pháp thực hiện:
-Tiếp tục rà soát quy hoạch cán bộ để cử những cán bộ trong quy hoạch đi đào tạo, bồi dưỡng các khóa học do các cơ quan Trung ương và địa phương tổ chức.
- Cử CBCCVC đi đào tạo, bồi dưỡng phải xuất phát từ quy hoạch, gắn với sử dụng, đảm bảo bố trí cán bộ công chức, viên chức đúng ngành, nghề được đào tạo nhằm phát huy sở trường của từng cá nhân.
- Khuyến khích CBCCVC tự học các lớp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Trên đây là Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 và Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 của Sở Công Thương./.
 

Tác giả bài viết: TKT

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn