Sản phẩm tiêu biểu
Hỗ trợ doanh nghiệp
Bảo vệ người tiêu dùng

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 0


Hôm nayHôm nay : 2679

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 34012

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 29445673

Chuyển đổi số
hành động vì an toàn thực phẩm
Tra cứu thủ tục hành chính
Biển đảo Việt Nam
Chiển thắng Điện Biên Phủ

Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Tin Cải cách hành chính

Báo cáo Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, chương trình công tác CCHC 6 tháng cuối năm2021

Thứ ba - 20/07/2021 14:41
Thực hiện Kế hoạch số 4801/KH-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số 26/KH-SCT ngày 11/01/2021 của Sở Công Thương về kế hoạch cải cách hành chính năm 2021. Sở Công Thương báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 như sau
I. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính
1. Về xây dựng và thực hiện kế hoạch cải cách hành chính
Thực hiện Kế hoạch số 4801/KH-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2021 Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 26/KH-SCT ngày 11/01/2021 của Sở Công Thương về kế hoạch cải cách hành chính năm 2021, xác định đầy đủ nội dung, nhiệm vụ của công tác chỉ đạo điều hành với 06 nội dung trong cải cách hành chính: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC, cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.
Ngay sau khi kế hoạch CCHC của Sở được ban hành các phòng, đơn vị được giao nhiệm vụ phụ trách các lĩnh vực CCHC đã chủ động tham mưu các văn bản triển khai thực hiện như sau[1]:
2. Công tác tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính
Trong 6 tháng đầu năm 2021, Lãnh đạo Sở Công Thương tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo công tác cải cách hành chính; chỉ đạo cơ quan đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của cấp ủy, kế hoạch cải cách hành chính của Sở năm 2021, ban hành các văn bản triển khai thực hiện kế hoạch CCHC năm 2021; triển khai tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác 2021 của ngành Công Thương. Chỉ đạo toàn ngành làm tốt công tác CCHC hơn nữa. Đồng thời, yêu cầu mỗi cán bộ CCVC có sáng kiến, cách làm hay từ chính nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ của mình, nâng cao chất lượng công tác; để công tác cải cách hành chính đem lại hiệu quả cao.
3. Công tác kiểm tra cải cách hành chính.
Sở Công Thương đã xây dựng Kế hoạch số 276/KH-SCT ngày 10/3/2021 của Sở Công Thương về Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021. Thực hiện kiểm tra trong quý IV/2021, nhằm đánh giá chất lượng và tiến độ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở. trong 6 tháng đầu năm, công tác tự kiểm tra của Văn phòng đối với các phòng CMNV Sở; đối với các đơn vị trực thuộc là báo cáo tự đánh giá trong báo cáo quý của đơn vị và theo dõi, tổng hợp tình hình của Văn phòng sở.
4. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính
- Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch 61/KH-SCT ngày 15/01/2021 của Sở Công Thương về tuyên truyến cải cách hành chính Sở Công Thương năm 2021; trong kế hoạch đã nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, đối tượng, hình thức  tuyên truyền phổ biến về nhiệm vụ cải cách hành chính đến từng cán bộ, công chức, viên chức trong các tổ chức, cơ quan đơn vị.
- Công tác tuyên truyền, phổ biến được thực hiện dưới nhiều hình thức; thực hiện thông qua hình thức đăng tải công khai thủ tục hành chính trên mục thủ tục hành chính và Dịch vụ công trực tuyến. Thông báo đầy đủ danh mục các dịch vụ hành chính công và các dịch vụ công trực tuyến đang thực hiện; theo dõi cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính đã được công bố, sửa đổi, bổ sung để thuận tiện cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp khai thác sử dụng. Lồng ghép công tác tuyên truyền các nội dung CCHC vào công tác tuyên truyền, phổ biến, pháp luật, trong 6 tháng đã đăng 3 tin bài về cải cách hành chính và 20 văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành lĩnh vực công thương lên trang thông tin điện tử chuyên ngành của sở, tại bộ phận tiếp nhận trả kết quả: Hướng dẫn TTHC, tuyên truyền trực tiếp cho hơn 30 lượt người về thủ tục hành chính chuyên ngành có báo cáo công tác tuyên truyên về CCHC[2].
Công tác tuyên truyền, truyền thông được Sở thực hiện thường xuyên thông qua các cuộc họp giao ban, các cuộc họp của cơ quan, đơn vị. Qua đó đã từng bước nâng cao nhận thức và hiểu biết cho cán bộ, công chức về công tác cải cách hành chính.
II. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính
1. Cải cách thể chế
1.1. Xây dựng, thẩm định VBQPPL:
Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở Công Thương rà soát hệ thống văn bản pháp luật chuyên ngành; đề xuất  xây dựng văn bản QPPL trình HĐND, UBND ban hành trong 6 tháng đầu  năm 2021.
1.2. Công tác theo dõi thực hiện văn bản quy phạm pháp luật:
Xây dựng Kế hoạch 49/KH-SCT ngày 12/01/2021 của Sở Công Thương về việc theo dõi thi hành pháp luật năm 2021; Kế hoạch 27/KH-SCT ngày 11/01/2021 của Sở Công Thương về công tác pháp chế năm 2021;
Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở Công Thương tiếp tục chỉ đạo sửa đổi, bổ sung các quy chế hiện hành như: quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế làm việc.
- Tham gia đầy đủ các ý kiến vào các dự thảo các văn bản QPPL của các cấp, ngành khi được yêu cầu.
2. Cải cách thủ tục hành chính  
2.1. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính
Căn cứ Kế hoạch số 4810/KH-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 35/KH-SCT ngày 11/01/2021 của Sở Công Thương về việc kiểm soát TTHC năm 2021 của Sở để cụ thể hóa triển khai tổ chức thực hiện.
- Số Thủ tục hành chính đã rà soát: TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương 124; TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện 14; TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã 02.
- Thực hiện Quyết định 55/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Trong 6 tháng đầu năm 2021 Sở đang tiến hành rà soát theo yêu cầu về mục tiêu và tiến độ của kế hoạch.
2.2. Công bố, công khai TTHC
Toàn bộ 100% thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Công Thương được niêm yết công khai kịp thời, đầy đủ theo Quyết định 416/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh Điện Biên; Quyết định 433/QĐ-UBND tỉnh ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 để các Sở, ban ngành, địa phương thực hiện năm 2020; Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và danh mục TTHC không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện biên tại trụ sở và được đăng tải trên trang Website của ngành để các tổ chức và cá nhân thuận tiện trong việc tra cứu. Thực hiện đầy đủ các lĩnh vực, công việc theo quy định của tỉnh, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, thời hạn.        
- Trong 6 tháng  đầu năm 2021 Không phát sinh thủ tục hành chính chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên.
- Công tác thông tin báo cáo rà soát, giải quyết TTHC tháng/quý được thực hiện theo quy định.
2.3. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông  
- Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 của UBND tỉnh ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Sở Công Thương đã ban hành Quyết định 1188/QĐ-SCT ngày 26/8/2019 về ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC, bộ phận một cửa của Sở Công Thương.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở được bố trí phòng làm việc khang trang, hợp lý, trang thiết bị đầy đủ như: bàn ghế, máy in, máy tính, Máy Scan;  tủ hồ sơ...đảm bảo điều kiện cho giải quyết công việc và phục vụ nhu cầu của người dân, tổ chức, công chức được cử đến làm việc tại Bộ phận một cửa đều có trình độ chuyên môn, kỷ năng hành chính, có tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành đúng nội quy, quy chế đã ban hành.
- Số TTHC được giải quyết theo cơ chế 1 cửa, một cửa liên thông là 124/124 TTHC
- Số TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông cùng cấp là 0/124 TTHC.
- Số TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3l à 17 TTHC; mức độ 4 là 57 TTHC.
2.4. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Đến ngày 31/5/2021. Sở đã tiếp nhận được: 4.648 hồ sơ, trong đó: hồ sơ tiếp nhận trực tiếp 78 hồ sơ, qua dịch vụ bưu chính 1500 hồ sơ, tiếp nhận trực tuyến 3.070 hồ sơ. Trong đó đã giải quyết đúng thời hạn 4.647 hồ sơ, 01 hồ sơ trễ hạn.
2.5. Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở:
Sở thực hiện niêm yết nội dung hướng dẫn tiếp nhận thực hiện phản ánh kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo hướng dẫn.
Trong 6 tháng đầu năm 2021 không phát sinh phản ánh, kiến nghị đến giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.
3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
3.1. Tổ chức bộ máy:
- Tham mưu trình cấp có thầm quyền thẩm định phe duyệt Đề án kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ đối với các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.
- Tham mưu phân công nhiệm vụ các đồng chí trong ban lãnh đạo (thông báo 597/TB-SCT ngày 17/5/2021); kế hoạch số 480/KH-SCT ngày 22/4/2021 về chuyển đổi vị trí công tác đối với CCVC tại Sở Công Thương năm 2021;
- Tham mưu các báo cáo: báo cáo 34/BC-SCT ngày 11/01/2021 báo cáo danh sách trích ngang CB lãnh đạo quản lý và trưởng phó phòng, ban và tương đương; báo cáo 43/BC-SCT ngày 12/01/2021 về tình hình thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và đề xuất việc ký kết hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự  nghiệp công lập; báo cáo 102/BC-SCT ngày 25/01/2021 về kết quả tự kiểm tra, rà soát, xử lý sai phạm trong công tác CB theo kết luận của ban Bí thư và hướng dẫn của Bộ Nội vụ;
3.2. Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp, lao động hợp đồng.
- Số biên chế công chức được cơ quan có thẩm quyền giao năm 2021 là 39 biên chế; Số công chức có mặt tại thời điểm ngày 31/5/2021 là 38 người, số chưa sử dụng là 01 biên chế
- Số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp được cơ quan có thẩm quyền giao năm 2021 là 34 người; Số viên chức có mặt tại thời điểm ngày 31/5/2021 là 31 người; số chưa sử dụng là 03 người
- Hợp đồng 68: số hợp đồng lao động 68 được cơ quan có thẩm quyền giao năm 2021 là 07 người, số lao động hợp đồng có mặt tại thời điểm 30/5/2021 là  04 người, số chưa sử dụng là 03 người
- 6 tháng đầu năm đã tham mưu Kế hoạch số 556/KH-SCT ngày 11/5/2021 về biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2022; Quyết định số 550/QĐ-SCT ngày 10/5/2021 về việc giao biên chế hành chính, hợp đồng 68 năm 2021. Quyết định số 547/QĐ-SCT ngày 10/5/2021 về việc giao số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở Công Thương và giao chi tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm2021
4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
4.1. Về xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu công chức viên chức
Tiếp tục đề nghị cơ quan có thâm quyền xem xét thẩm định trình phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu công chức năm 2021; Đề án vị trí việc làm và phân hạng viên chức năm 2021; phê duyệt khung năng lực và bản mô tả công việc theo vị trí việc làm công chức của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên.
4.2. Tuyển dụng công chức, viên chức
6 tháng đầu năm đã tham mưu thực hiện quy trình tuyển dụng 02 công chức vào làm việc tại phòng QLĐN và Văn phòng Sở; tham mưu quy trình tuyển dụng 01 viên chức vào làm việc tại Trung tâm Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công Thương
4.3. Thực hiện quy định về bổ nhiệm vị trí lãnh đạo, quản lý
- Tham mưu trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm 01 phó giám đốc Sở; thực hiện quy trình bổ nhiệm 01 Chánh văn phòng Sở và 01 Phó phòng Quản lý thương mại.
- Giao nhiệm vụ cho 01 phó phòng Quản lý thương mại, phụ trách phòng Quản lý Thương mại
- Xin ý kiến bổ nhiệm phó trưởng phòng chuyên môn thuôc sở đối với các chức danh Phó văn phòng Sở, phó phòng Kế hoạch – Tài chính và Phó phòng QLTM (văn bản số 497/SCT-VP ngày 26/4/2021).
4.4. Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
Tham mưu Kế hoạch 1943/KH-SCT ngày 29/10/2020 của Sở Công Thương về việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2021 và giai đoạn 2021-2025
- Cử  01 CC đi học lớp QLNN chương trình chuyên viên chính (Quyết định số 481/QĐ-SCT ngày 22/4/2021); 02 CC tham gia khóa bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp sở năm 2021 tại tỉnh (công văn số 342/CV-SCT ngày 23/3/2021). 01 CC đi bồi dưỡng KTQPAN đối tượng 2 năm 2021 tại trường Quân sự Quân khu 2 (công văn 264/BC-SCT ngày 08/3/2020).
- Về công tác quy hoạch gắn với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng: Rà soát, Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2021-2026 và những năm tiếp theo.
4.5. Thực hiện các quy định về chuyển đổi vị trí công tác
- Tham mưu ban hành kế hoạch số 480/KH-SCT ngày 22/4/2021 về chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức tại Sở Công Thương.
5. Cải cách tài chính công
Trong quý 6 đầu năm 2021, Sở Công Thương tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định 117/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP và Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính Phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.
Căn cứ quyết định 591/QĐ-UBND ngày 23/4/2021; quyết định 1338/QĐ-UBND ngày 9/12/2020, Sở đã ban hành quyết định 1838/QĐ-SCT ngày 29/12/2020 ngày 29/12 năm 2020 về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; quyết định 521/QĐ-SCT ngày 29/4/2021 về giao bổ sung dự toán chi ngân sách để thực hiện công tác tuyên truyền năm 2021.
Quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản được đã được UBND tỉnh giao cho Sở Công Thương.
Tiếp tục thực hiện tiết kiệm trong việc sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng của Sở Công Thương Điện Biên.
6. Hiện đại hóa hành chính
6.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh
- Sở đã ban hành  Kế hoạch 1780/KH-SCT ngày 22/12/2020 của Sở Công Thương về việc ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên năm 2021, bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên năm 2021Thực hiện tốt tin học hóa trong hoạt động quản lý và điều hành, chỉ đạo của cơ quan; 100% cán bộ công chức có hộp thư điện tử  trong công việc. Sử dụng có hiệu quả phần mềm Quản lý văn bản.
- Hồ sơ công việc cho các phòng chuyên môn và các cơ quan, đơn vị trực thuộc, tất cả các văn bản được ban hành, tiếp nhận và xử lý qua mạng ( trừ văn bản mật) nhằm tiết kiệm tối đa về chi phí văn phòng phẩm, đồng thời phục vụ nhanh chóng, thuận tiện cho công tác quản lý và điều hành; phát huy hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu và quản lý văn bản. Cập nhật hồ sơ kịp thời trên hệ thống thông tin cán bộ công chức, viên chức tỉnh khi có thay đổi. Ứng dụng và cập nhật đầy đủ các thủ tục hành chính tiếp nhận qua phần mềm một cửa điện tử, tạo điều kiện thuận tiện cho thống kê, báo cáo và theo dõi quá trình xử lý hồ sơ của các cơ quan, đơn vị trong quá trình tiếp nhận và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao thông qua phần mềm theo dõi chỉ đạo.
- 124/124 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương đều được cung cấp trực tuyến mức độ 2,3,4. 
- Trang thông tin điện tử Sở được cập nhật thường xuyên các tin tức, hoạt động; các thông tin chỉ đạo, điều hành, các văn bản Sở ban hành đều được công khai đầy đủ trên Trang thông tin điện tử của Sở. Công khai trên Trang thông tin điện tử để tiếp nhận phản ánh của người dân đối với lĩnh vực Công Thương.
6.2 Áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính
Sở đã ban hành Kế hoạch 94/KH-SCT ngày 21/01/2021 về duy trì áp dụng, cải tiến hệ thông quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Công Thương năm 2021; Quyết định số 228/QĐ-SCT ngày 26/2/2021 về việc ban hành mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2021 của Sở Công Thương. 
- Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2015 được áp dụng và duy trì có hiệu quả; Mục tiêu chất lượng của các phòng, của Sở; đôn đốc các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở ban hành kế hoạch duy trì và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và mục tiêu chất lượng năm 2021.
III. Đánh giá chung:
1. Những ưu điểm:
 Trong 6 tháng đầu năm 2021, Lãnh đạo Sở Công Thương đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác cải cách hành chính theo kế hoạch của UBND tỉnh, của ngành đề ra; chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của các cấp về cải cách hành chính, các phòng ban và đơn vị trực thuộc đã chủ động thực hiện theo đúng kế hoạch. Các TTHC duy trì niêm yết công khai, minh bạch theo đúng quy định; công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL và TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được thực hiện nghiêm túc; công tác tài chính công khai, minh bạch; việc ứng dụng CNTT vào hoạt động của đơn vị được thực hiện tốt, ngày càng có hiệu quả hơn; việc áp dụng hệ thống ISO vào hoạt động của các đơn vị vẫn được duy trì và triển khai.
Đảm bảo 100% TTHC giải quyết đúng và trước hạn, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch
Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo đúng các quy định chỉ đạo và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, cơ quan chuyên môn; đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đề ra.
Về tổ chức bộ máy tiếp tục được rà soát, sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết chế độ, chính sách đối với CBCCVC được thực hiện đúng quy định và kịp thời.
Sở Công Thương thực hiện đảm bảo tiến độ kế hoạch tinh giản biên chế theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh.
Công tác ứng dụng công nghệ thông tin ( tdoffice, dịch vụ công trực tuyến) vào công việc được quan tâm đầu tư; việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc tiếp cận và thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.
Công tác tuyên truyền CCHC được thực hiện với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú đến CBCCVC.
Thực hiện đúng quy định việc phân cấp giao quyền tự chủ cho các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp được thực hiện theo đúng quy định.
Duy trì áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại  cơ quan  thực hiện có hiệu quả.
Trong 6 tháng đầu năm 2021 không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh liên quan đến các nội dung công tác cải cách hành chính.
2. Tồn tại, hạn chế.
- Việc thường xuyên cập nhật văn bản mới của một số công chức, viên chức còn hạn chế, chưa thường xuyên.
IV. Phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2021
 1. Triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản luật, Kế hoạch CCHC năm 2021 của tỉnh, Kế hoạch số 26/KH-SCT ngày 11/01/2021 của Sở Công Thương về kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp về tổ chức, bộ máy theo quy định; Tiếp tục duy trì hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.
2. Tiếp tục chỉ đạo các phòng, cơ quan thuộc Sở tiến hành rà soát sửa đổi bổ sung bộ thủ tục hành chính, rà soát đơn giản hoá theo kế hoạch đề ra. Thường xuyên công khai, niêm yết bộ thủ tục hành chính khi có thay đổi.
 3. Tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính như: Niêm yết, công khai thủ tục hành chính; kết quả giải quyết thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.
 4. Thực hiện hiệu quả khai thác, sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Điện Biên; văn bản số 266/UBND-KGVX ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh về tăng cường gửi nhận văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh.
5. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Sở Công Thương theo Đề án vị trí việc làm và Kế hoạch đào tạo cán bộ công chức, viên chức năm 2021... nâng cao tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, sự tận tụy trong giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm đối với hành vi nhũng nhiễu, hách dịch trong thực thi công vụ.
6. Xây dựng kế hoạch thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức Sở Công Thương năm 2021.
7. Ứng dụng công nghệ thông tin: Cập nhập tin bài lên trang Website của Sở Công Thương; tủ sách pháp luật điện tử chuyên ngành. Duy trì hoạt động mạng nội bộ và trang thông tin điện tử của ngành. Thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống cơ sở hạ tầng mạng nội bộ ngành.
8. Thực hiện hiệu quả truyền thông, thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính của Sở Công Thương; thường xuyên cập nhật đầy đủ và kịp thời các nội dung và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền cải cách hành chính; đưa thông tin tuyên truyền cải cách hành chính đến gần người dân, tổ chức, doanh nghiệp
 

[1] - Kế hoạch số 35/KH-SCT ngày 11/01/2021 của Sở Công Thương về việc kiểm soát TTHC năm 2021; Kế hoạch số 61/KH-SCT ngày 15/01/2021 của Sở Công Thương về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021; Kế hoạch số 276/KH-SCT ngày 10/3/2021 của Sở Công Thương về Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021; Kế hoạch 1780/KH-SCT ngày 22/12/2020 của Sở Công Thương về việc ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên năm 2021; Kế hoạch 94/KH-SCT ngày 21/01/2021 về duy trì áp dụng, cải tiến hệ thông quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Công Thương năm 2021; Kế hoạch 128/KH-SCT ngày 27/01/2021 của Sở Công Thương về việc triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021 của ngành Công Thương; Kế hoạch 149/KH-SCT ngày 31/01/2021 của Sở Công Thương về công tác thi đua khen thưởng năm 2021 Kế hoạch 61/KH-SCT ngày 15/01/2021 của Sở Công Thương về tuyên truyến cải cách hành chính Sở Công Thương năm 2021; Kế hoạch 1943/KH-SCT ngày 29/10/2020 của Sở Công Thương về việc đào tạo, bồi dương công chức, viên chức năm 2021 và giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch 200/KH-SCT ngày 19/02/2021 của Sở Công Thướng về công tác phòng chống tham nhũng năm 2021; Kế hoạch 200/KH-SCT ngày 19/02/2021 của Sở Công Thướng về công tác phòng chống tham nhũng năm 2021; Kế hoạch 195/KH-SCT ngày 18/2/2021 của Sở Công Thương về việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2021;Kế hoạch 49/KH-SCT ngày 12/01/2021 của Sở Công Thương về việc theo dõi thi hành pháp luật năm 2021;Kế hoạch 27/KH-SCT ngày 11/01/2021 của Sở Công Thương về công tác pháp chế năm 2021; Quyết định sô 228/QĐ-SCT ngày 26/2/2021 về việc ban hành mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2021 của Sở Công Thương, kế hoạch 556/KH-SCT ngày 11/5/2021 về biên chế trong cơ quan tổ chức hành chính năm 2022; kê hoạch 480/KH-SCt ngày 22/4/2021 về việc  chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức viên chức tại Sở Công Thương năm 2021
[2] Báo cáo  604/BC-SCT ngày 18/5/2021 báo cáo tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2021

Tác giả bài viết: TKT

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn