Sản phẩm tiêu biểu
Hỗ trợ doanh nghiệp
Bảo vệ người tiêu dùng

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 0


Hôm nayHôm nay : 4049

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 35382

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 29447043

Chuyển đổi số
hành động vì an toàn thực phẩm
Tra cứu thủ tục hành chính
Biển đảo Việt Nam
Chiển thắng Điện Biên Phủ

Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Tin Cải cách hành chính

Báo cáo Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2021

Thứ tư - 08/12/2021 14:54
Thực hiện Kế hoạch số 4801/KH-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số1410/KH-UBND ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung kế hoạch 4801/KH-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh. Sở Công Thương báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 như sau
I. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính
1. Về xây dựng và thực hiện kế hoạch cải cách hành chính
Thực hiện Kế hoạch số 4801/KH-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2021; Kế hoạch số1410/KH-UBND ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung kế hoạch 4801/KH-UBND  ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh. Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 26/KH-SCT ngày 11/01/2021 của Sở Công Thương về kế hoạch cải cách hành chính năm 2021; kế hoạch số 706/KH-SCT ngày 07/6/2021 của Sở Công Thương về sửa đổi, bổ sung kế hoạch số 26/KH-SCT ngày 11/01/2021,  xác định đầy đủ nội dung, nhiệm vụ của công tác chỉ đạo điều hành với 06 nội dung trong cải cách hành chính: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC, cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.
Ngay sau khi kế hoạch CCHC của Sở được ban hành các phòng, đơn vị được giao nhiệm vụ phụ trách các lĩnh vực CCHC đã chủ động tham mưu các văn bản triển khai thực hiện như sau[1]:
2. Công tác tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính
Sở đã ban hành quyết định 734/QĐ-SCT ngày 29/5/2020 về ban hành quy định trách nhiệm lãnh đạo cấp phòng, đơn vị trực thuộc Sở Công thương trong thực hiện nhiệm vụ CCHC. Trong  năm 2021, Lãnh đạo Sở Công Thương tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo công tác cải cách hành chính; chỉ đạo cơ quan đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh, các Sở ngành, cấp ủy, kế hoạch cải cách hành chính của Sở năm 2021, ban hành các văn bản triển khai thực hiện kế hoạch CCHC năm 2021; triển khai tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác 2021 của ngành Công Thương. Chỉ đạo toàn ngành làm tốt công tác CCHC hơn nữa. Đồng thời, yêu cầu mỗi cán bộ CCVC có sáng kiến, cách làm hay từ chính nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ của mình, nâng cao chất lượng công tác CCHC của ngành.
3. Công tác kiểm tra cải cách hành chính.
Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 276/KH-SCT ngày 10/3/2021 của Sở Công Thương về Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021. Thực hiện kiểm tra trực tiếp tại  4/11 phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở (đạt 36,3%). Nội dung kiểm tra tập trung vào 6 lĩnh vực cải cách hành chính nhà nước.
Triển khai kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính, Sở đã ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra Quyết định số 1400/QĐ-SCT ngày 04/10/2021[2]
Kết quả kiểm tra, đã thực hiện kiểm tra đảm bảo thời gian, số lượng, nội dung và chất lượng theo yêu cầu tại kế hoạch số 276/KH-SCT. Sau khi kiểm tra đoàn kiểm tra đã có biên bản làm việc, tổng hợp báo cáo lãnh đạo Sở về kết quả kiểm tra (Báo cáo số 01/BC-ĐKT ngày 20/10/2021).
4. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính
- Năm 2021, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch 61/KH-SCT ngày 15/01/2021 của Sở Công Thương về tuyên truyến cải cách hành chính Sở Công Thương năm 2021; trong kế hoạch đã nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, đối tượng, hình thức tuyên truyền phổ biến về nhiệm vụ cải cách hành chính đến từng cán bộ, công chức, viên chức trong các tổ chức, cơ quan đơn vị.
- Trên cơ sở kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC lãnh đạo các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc đã thực hiện công tác tuyên truyền về CCHC tới cán bộ công chức trong phòng, trong đơn vị, các doanh nghiệp công nghiệp thương mại trong tỉnh về lĩnh vực Công thương qua đó đã từng bước nêu cao nhận thức và hiểu biết cho CBCC,VC về công tác CCHC.
- Công tác tuyên truyền, phổ biến được thực hiện dưới nhiều hình thức; thực hiện thông qua hình thức đăng tải công khai thủ tục hành chính trên mục thủ tục hành chính và Dịch vụ công trực tuyến. Thông báo đầy đủ danh mục các dịch vụ hành chính công và các dịch vụ công trực tuyến đang thực hiện; theo dõi cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính đã được công bố, sửa đổi, bổ sung để thuận tiện cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp khai thác sử dụng. Lồng ghép công tác tuyên truyền các nội dung CCHC vào công tác tuyên truyền, phổ biến, pháp luật, trong năm 2021 đã đăng 5 tin bài về cải cách hành chính và 35 văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành lĩnh vực công thương lên trang thông tin điện tử chuyên ngành của sở, tại bộ phận tiếp nhận trả kết quả: Hướng dẫn TTHC, tuyên truyền trực tiếp cho hơn 100 lượt người về thủ tục hành chính chuyên ngành có báo cáo công tác tuyên truyên về CCHC[3].
Công tác tuyên truyền, truyền thông được Sở thực hiện thường xuyên thông qua các cuộc họp giao ban, các cuộc họp của cơ quan, đơn vị. Qua đó đã từng bước nâng cao nhận thức và hiểu biết cho cán bộ, công chức về công tác cải cách hành chính.
II. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính
1. Cải cách thể chế
1.1.  Công tác xây dựng, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL:
Thực hiện Kế hoạch số 5792/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 28/KH – SCT ngày 11/01/2021 về việc kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL chuyên ngành Công Thương năm 2021 để triển khai thực hiện.
Kết quả: Sở Công Thương đã tiến hành kiểm tra rà soát 06 văn bản QPPL thuộc lĩnh vực ngành quản lý do HĐND và UBND tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2004 đến 01/3/2021 còn hiệu lực. Qua kết quả kiểm tra rà soát cho thấy các văn bản QPPL do HĐND và UBND tỉnh ban hành đúng thẩm quyền, nội dung đảm bảo tính hợp pháp, hợp hiến, tính thống nhất đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành
1.2. Công tác theo dõi thực hiện văn bản quy phạm pháp luật:
Xây dựng Kế hoạch 49/KH-SCT ngày 12/01/2021 của Sở Công Thương về việc theo dõi thi hành pháp luật năm 2021; Kế hoạch 27/KH-SCT ngày 11/01/2021 của Sở Công Thương về công tác pháp chế năm 2021;
Trong năm 2021, Sở Công Thương tiếp tục chỉ đạo sửa đổi, bổ sung các quy chế hiện hành như: quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế làm việc.
- Tham gia đầy đủ các ý kiến vào các dự thảo các văn bản QPPL của các cấp, ngành khi được yêu cầu.
2. Cải cách thủ tục hành chính  
2.1. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính
Căn cứ Kế hoạch số 4810/KH-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 35/KH-SCT ngày 11/01/2021 của Sở Công Thương về việc kiểm soát TTHC năm 2021 của Sở để cụ thể hóa triển khai tổ chức thực hiện.
+ Số Thủ tục hành chính đã rà soát: TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương 124; TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện 14; TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã 02.
+ Trong năm 2021 Không phát sinh thủ tục hành chính chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên [4].
- Thực hiện Quyết định 55/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Sở ban hành kế hoạch 108/KH-SCT ngày 25/01/2021 về rà soát, đánh giá TTHC năm 2021. Trong năm 2021 Sở đã tiến hành rà soát theo yêu cầu về mục tiêu và tiến độ của kế hoạch (báo cáo 1023/BC-SCT ngày 27/7/2021 về kết quả rà soát, đánh giá TTHC năm 2021; tờ trình 1394/TTr-SCt ngày 29/9/2021 về đề nghị ban hành quyết định thông qua phương án đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực Công Thương).
2.2. Công bố, công khai TTHC
100% thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Công Thương được niêm yết công khai kịp thời, đầy đủ theo Quyết định 416/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh Điện Biên; Quyết định 433/QĐ-UBND tỉnh ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 để các Sở, ban ngành, địa phương thực hiện năm 2020; Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và danh mục TTHC không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện biên tại trụ sở và được đăng tải trên trang Website của ngành để các tổ chức và cá nhân thuận tiện trong việc tra cứu. Thực hiện đầy đủ các lĩnh vực, công việc theo quy định của tỉnh, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, thời hạn.        
2.3. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông  
- Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 của UBND tỉnh ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Sở Công Thương đã ban hành Quyết định 1188/QĐ-SCT ngày 26/8/2019 về ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC, bộ phận một cửa của Sở Công Thương.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở được bố trí phòng làm việc khang trang, hợp lý, trang thiết bị đầy đủ như: bàn ghế, máy in, máy tính, Máy Scan;  tủ hồ sơ...đảm bảo điều kiện cho giải quyết công việc và phục vụ nhu cầu của người dân, tổ chức, công chức được cử đến làm việc tại Bộ phận một cửa đều có trình độ chuyên môn, kỷ năng hành chính, có tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành đúng nội quy, quy chế đã ban hành.
- Số TTHC được giải quyết theo cơ chế 1 cửa, một cửa liên thông là 124/124 TTHC
- Số TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông cùng cấp là 0/124 TTHC.
- Số TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 mức độ 4 là 73 TTHC, trong đó mức độ 3 là 06 TTHC; mức độ 4 là 67 TTHC.
2.4. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Đến ngày 5/12/2021. Sở đã tiếp nhận được: 11.206 hồ sơ, trong đó: hồ sơ tiếp nhận trực tiếp 165 hồ sơ, qua dịch vụ bưu chính 2.700 hồ sơ, tiếp nhận trực tuyến 8.341 hồ sơ. Trong đó đã giải quyết đúng thời hạn 11.205 hồ sơ, 01 hồ sơ trễ hạn.
2.5. Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở:
Sở thực hiện niêm yết nội dung hướng dẫn tiếp nhận thực hiện phản ánh kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo hướng dẫn.
Trong năm 2021 không phát sinh phản ánh, kiến nghị đến giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.
3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
3.1. Thực hiện các quy định về tổ chức bộ máy.
Năm 2021, chức năng nhiệm vụ của các phòng được thực hiện theo quyết định Sở Công Thương đã ban hành, đến nay việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị không có sự chồng chéo hoặc bỏ trống; về cơ bản trong những năm qua, các phòng, đơn vị tham mưu có hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện quy định của Chính phủ, Chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh Sở Công Thương đã xây dựng phương án kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ, Sở Công Thương rà soát và tham mưu ban hành chức năng nhiệm vụ của các phòng, đơn vị đảm bảo không chồng chéo hoặc bỏ trống.
Hiện tại, bộ máy tổ chức của Sở và số lượng cấp phó tại đơn vị thực hiện đảm bảo không vượt quá số cấp phó theo quy định: gồm 08 phòng chuyên môn và 04 đơn vị sự nghiệp với số lượng cấp phó cụ thể như sau: 02 Phó giám đốc Sở; 05 Phó Trưởng phòng; 04 Phó giám đốc đơn vị sự nghiệp (văn bản 935/SCT-VP thống kê số lượng lãnh đạo quản lý).
3.2. Kết quả rà soát, sắp xếp giảm đầu mối bên trong của đơn vị
Thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Kế hoạch 4057/KH-UBND ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về rà soát, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Sở đã xây dựng Đề án số 1514/ĐA-SCT ngày 02/11/2020 về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ Sở Công Thương tỉnh Điện Biên; Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Sở Công Thương tỉnh ĐIện Biên (Văn bản số 1561/SCT-VP ngày 02/11/2021). Theo nội dung các đề án xây dựng, sẽ giảm 01 phòng chuyên môn từ 08 phòng còn 07 phòng; các đơn vị sự nghiệp từ 4 đơn vị còn 02 đơn vị (01 đơn vị sẽ giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ); đến thời điểm hiện tại Đề án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sở Công Thương sẽ thực hiện sắp xếp kiện toàn sau khi được cấp thẩm quyền quyết định.
3.3. Thực hiện quản lý, sử dụng biên chế công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng
Hàng năm, căn cứ vào biên chế được UBND tỉnh giao, Sở Công Thương ban hành Quyết định phân bổ số lượng biên chế cho các phòng, đơn vị theo khối lượng nhiệm vụ của các phòng, đơn vị. Cụ thể:
- Số biên chế công chức được cơ quan có thẩm quyền giao năm 2021 là 39 biên chế; Số công chức có mặt tại thời điểm ngày 30/11/2021 là 38 người, số chưa sử dụng là 01 biên chế (QĐ 550/QĐ-SCT ngày 10/5/2021)
- Số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp được cơ quan có thẩm quyền giao năm 2021 là 34 người; Số viên chức có mặt tại thời điểm ngày 30/11/2021 là 32 người; số chưa sử dụng là 02 người (QĐ 547/QĐ-SCT ngày 10/5/2021)
- Hợp đồng 68: số hợp đồng lao động 68 được cơ quan có thẩm quyền giao năm 2021 là 07 người, số lao động hợp đồng có mặt tại thời điểm 30/11/2021 là  04 người, số chưa sử dụng là 03 người
Tỷ lệ giảm biên chế hành chính so với năm 2015: giảm 05 biên chế hành chính so với số giao năm 2021 ( năm 2015: 44 biên chế ; năm 2021: 39 biên chế, giảm 11,36% so với năm 2015).
Tỷ lệ giảm số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập giảm 04 biên chế so với năm 2015 (năm 2015: 38 biên chế; năm 2021; 34 biên chế, giảm 10,52% so với 2015).
 
4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
4.1. Về xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu công chức viên chức
Thực hiện Chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ, Sở Công Thương đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vụ thuộc Sở tiếp tục triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021-2022 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
4.2. Tuyển dụng công chức, viên chức, tiếp nhận, điều động, thôi việc
-Năm 2021 đã tham mưu thực hiện quy trình tuyển dụng 01 công chức vào làm việc tại Văn phòng Sở, quy trình tuyển dụng được thực hiện đảm bảo theo quy định hiện hành[5].
- Tham mưu quy trình tuyển dụng viên chức đã thực hiện tuyển dụng 03 viên chức vào làm vào làm việc tại Trung tâm Xúc tiến thương mại; Trung tâm Khuyến công và tư vấn pháp triển Công thuộc Sở Công Thương đảm bảo theo quy định hiện hành[6] .
- Đã nhất trí cho 02 viên chức nghị việc và chấm dứt hợp đồng lao động theo nguyện vọng cá nhân[7], 01 viên chức chuyển công tác.
4.3. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại vị trí lãnh đạo, quản lý
- Trong năm 2021 Sở đã thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ đảm  bảo điều kiện, tiêu chuẩn và đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Tổng số được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại là 04 trường hợp. Trong đó: Tham mưu trình cấp có thẩm quyền QĐ bổ nhiệm 01 phó giám đốc Sở; thực hiện quy trình bổ nhiệm 01 Chánh văn phòng Sở và 01 Phó phòng Quản lý thương mại; 01 thanh tra viêc chính[8]
4.4. Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
Ban hành Kế hoạch 1943/KH-SCT ngày 29/10/2020 của Sở Công Thương về việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.
- Trong năm đã cử 12 CBCC,VC tham gia các lớp: QLNN chương trình chuyên viên chính; tham gia khóa bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp sở năm 2021 tại tỉnh; lớp bồi dưỡng KTQPAN đối tượng 2 năm 2021 tại trường Quân sự Quân khu 2; lớp tham gia bồi dưỡng ngạch chuyên viên và chuyên viên chính năm 2021; đi đào tạo trung cấp lý luận; lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý; lớp trung cấp chính trị của tỉnh; lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trưởng đoàn thanh tra; lớp bồi dưỡng kế toán trưởng [9].
- Về công tác quy hoạch gắn với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng: Rà soát, Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2021-2026 và những năm tiếp theo văn bản 1493/KH-SCT ngày 29/10/2021.
4.5. Thực hiện các quy định về chuyển đổi vị trí công tác
- Tham mưu ban hành kế hoạch số 480/KH-SCT ngày 22/4/2021 về chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức tại Sở Công Thương năm 2021. Trong năm đã thực hiện theo kế hoạch đã ban hành và đã thực hiện chuyện đổi 01 viên chức.
5. Cải cách tài chính công
- Năm 2021 Sở Công Thương tiếp tục triển khai thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 ; Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP và các văn bản liên quan. Tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách; ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách ở cấp Sở và các đơn vị trực thuộc; thực hiện thanh toán các khoản chi hoạt động qua dịch vụ công.
- Tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập: Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015; Nghị định 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác và các văn bản liên quan.
- Tình hình thực hiện công khai thu chi tài chính, công khai dự toán, quyết toán nguồn kinh phí, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công tại các đơn vị theo quy định của pháp luật: Thực hiện công khai đầy đủ quy định về công tác phân bổ dự toán, quyết toán nguồn kinh phí và mua sắm tài sản theo quy định.
- Tình hình thực hiện các quy định về quản lý tài sản công: Thực hiện nghiêm quy định về Luật quản lý, sử dụng tài sản công; quy định về định mức mua sắm, sử dụng tài sản công; thực hiện việc quản lý tài sản công đúng thẩm quyền theo phân cấp; tuân thủ quy trình mua sắm, sửa chữa tài sản công theo quy định hiện hành.
- Tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tiêu chí chấm điểm lĩnh vực cải cách tài chính công trong bộ chỉ số chấm điểm CCHC cấp tỉnh, chấm điểm chỉ số CCHC cấp sở, cấp huyện: Triển khai thực hiện, báo cáo đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ liên quan đến tiêu chí chấm điểm lĩnh vực cải cách tài chính công theo quy định.
6. Hiện đại hóa hành chính
6.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh
- Sở đã ban hành  Kế hoạch 1780/KH-SCT ngày 22/12/2020 của Sở Công Thương về việc ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên năm 2021, bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên năm 2021, thực hiện tốt tin học hóa trong hoạt động quản lý và điều hành, chỉ đạo của cơ quan; 100% cán bộ công chức có hộp thư điện tử  trong công việc. Sử dụng có hiệu quả phần mềm Quản lý văn bản.
- Hồ sơ công việc cho các phòng chuyên môn và các cơ quan, đơn vị trực thuộc, tất cả các văn bản được ban hành, tiếp nhận và xử lý qua mạng ( trừ văn bản mật) nhằm tiết kiệm tối đa về chi phí văn phòng phẩm, thuận tiện cho công tác quản lý và điều hành; phát huy hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu và quản lý văn bản. Cập nhật hồ sơ kịp thời trên hệ thống thông tin cán bộ công chức, viên chức tỉnh khi có thay đổi. Ứng dụng và cập nhật đầy đủ các thủ tục hành chính tiếp nhận qua phần mềm một cửa điện tử, tạo điều kiện thuận tiện cho thống kê, báo cáo và theo dõi quá trình xử lý hồ sơ của các cơ quan, đơn vị trong quá trình tiếp nhận và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao thông qua phần mềm theo dõi chỉ đạo.
- Trong năm tính từ 01/01/2021đến 05/12/2021 tổng số văn bản được gửi hoàn toàn dưới dạng điện tử ( sử dụng chữ ký số, chứng thư số và gửi trên môi trường điện tử) là 1.740 văn bản; 100% lãnh đạo các phòng ban được cấp chứng thư số cá nhân.
- 124/124 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương đều được cung cấp trực tuyến mức độ 2,3,4. 
- Trang thông tin điện tử Sở được cập nhật thường xuyên các tin tức, hoạt động; các thông tin chỉ đạo, điều hành, các văn bản Sở ban hành đều được công khai đầy đủ trên Trang thông tin điện tử của Sở. Công khai trên Trang thông tin điện tử để tiếp nhận phản ánh của người dân đối với lĩnh vực Công Thương.
6.2 Áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính
Sở đã ban hành Kế hoạch 94/KH-SCT ngày 21/01/2021 về duy trì áp dụng, cải tiến hệ thông quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Công Thương năm 2021; Quyết định số 228/QĐ-SCT ngày 26/2/2021 về việc ban hành mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2021 của Sở Công Thương. 
- Sở đã tổ chức đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 năm 2021 ( văn bản 1028/CTr-SCT ngày 27/7/2021; báo cáo 1710/BC-SCT ngày 30/11/2021 về tổ chức đánh giá nội bộ hệ thống quản lý).
- Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2015 được áp dụng và duy trì có hiệu quả; Mục tiêu chất lượng của các phòng, của Sở; đôn đốc các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở ban hành kế hoạch duy trì và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và mục tiêu chất lượng năm 2021.
III. Đánh giá chung:
1. Những ưu điểm:
 Trong năm 2021, Lãnh đạo Sở Công Thương đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác cải cách hành chính theo kế hoạch của UBND tỉnh, của ngành đề ra; chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của các cấp về cải cách hành chính, các phòng ban và đơn vị trực thuộc đã chủ động thực hiện theo đúng kế hoạch. Các TTHC duy trì niêm yết công khai, minh bạch theo đúng quy định; công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL và TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được thực hiện nghiêm túc; công tác tài chính công khai, minh bạch; việc ứng dụng CNTT vào hoạt động của đơn vị được thực ngày càng có hiệu quả hơn; việc áp dụng hệ thống ISO vào hoạt động của các đơn vị được duy trì và triển khai thường xuyên nghiêm túc,
Đảm bảo 100% TTHC giải quyết đúng và trước hạn, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch
Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo đúng các quy định chỉ đạo và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, cơ quan chuyên môn; đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đề ra.
Về tổ chức bộ máy tiếp tục được rà soát, sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết chế độ, chính sách đối với CBCCVC được thực hiện đúng quy định và kịp thời.
Sở Công Thương thực hiện đảm bảo tiến độ kế hoạch tinh giản biên chế theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh.
Công tác ứng dụng công nghệ thông tin ( tdoffice, dịch vụ công trực tuyến) vào công việc được quan tâm đầu tư; việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc tiếp cận và thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.
Thực hiện đúng quy định việc phân cấp giao quyền tự chủ cho các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp được thực hiện theo đúng quy định.
Duy trì áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại  cơ quan  thực hiện có hiệu quả.
Trong kì báo cáo không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh liên quan đến các nội dung công tác cải cách hành chính.
2. Tồn tại, hạn chế.
- Tỷ lệ số TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3,4 có phát sinh hồ sơ trong năm thấp.
- Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích còn thấp.
IV. Phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính  năm 2022
1. Triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản luật, Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch CCHC năm 2022 của UBND tỉnh, tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của cơ quan, thực hiện kiểm tra đôn đốc các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở  trên tất cả các lĩnh vực CCHC nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC; Nâng cao ý thức, nhận thức của CBCC,VC về CCHC, thực hiện việc lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC tại các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc làm tiêu chuẩn xét thi đua khen thưởng, đánh giá xếp loại CBCC,VC.
2. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác xây dựng thể chế, công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Công thương phù hợp với các quy định hiện hành; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo theo quy định của pháp luật. Thực hiện xây dựng 100% văn bản QPPL đảm bảo tuân thủ đầy đủ trình tự , thủ tục, nội dung, đình kỳ trong năm rà soát văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần theo quy định; chỉ đạo rà soát văn bản QPPL theo các lĩnh vực khi được yêu cầu bảo đảm tiến độ, chất lượng.
 3. Rà soát, thống kê TTHC sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, công bố, công khai, niêm yết minh bạch, đầy đủ, thường xuyên các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định. Chấm điểm đánh giá phân loại việc giải quyết TTHC của cơ quan, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.
 4. Thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Nhà nước theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005; Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP và các văn bản liên quan. Tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách.
5. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Sở Công Thương theo Đề án vị trí việc làm và Kế hoạch đào tạo cán bộ công chức, viên chức năm 2022.
6. Xây dựng kế hoạch thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức Sở Công Thương năm 2021.
7. Ứng dụng công nghệ thông tin: Cập nhập tin bài lên trang Website của Sở Công Thương; tủ sách pháp luật điện tử chuyên ngành. Duy trì hoạt động mạng nội bộ và trang thông tin điện tử của ngành. Thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống cơ sở hạ tầng mạng nội bộ ngành.
8. Thực hiện hiệu quả truyền thông, thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính của Sở Công Thương; thường xuyên cập nhật đầy đủ và kịp thời các nội dung và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền cải cách hành chính; đưa thông tin tuyên truyền cải cách hành chính đến gần người dân, tổ chức, doanh nghiệp


[1] - Kế hoạch số 35/KH-SCT ngày 11/01/2021 của Sở Công Thương về việc kiểm soát TTHC năm 2021; Kế hoạch số 61/KH-SCT ngày 15/01/2021 của Sở Công Thương về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021; Kế hoạch số 276/KH-SCT ngày 10/3/2021 của Sở Công Thương về Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021; Kế hoạch 1780/KH-SCT ngày 22/12/2020 của Sở Công Thương về việc ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên năm 2021; Kế hoạch 94/KH-SCT ngày 21/01/2021 về duy trì áp dụng, cải tiến hệ thông quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Công Thương năm 2021; Kế hoạch 128/KH-SCT ngày 27/01/2021 của Sở Công Thương về việc triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021 của ngành Công Thương; Kế hoạch 149/KH-SCT ngày 31/01/2021 của Sở Công Thương về công tác thi đua khen thưởng năm 2021 Kế hoạch 61/KH-SCT ngày 15/01/2021 của Sở Công Thương về tuyên truyến cải cách hành chính Sở Công Thương năm 2021; Kế hoạch 1943/KH-SCT ngày 29/10/2020 của Sở Công Thương về việc đào tạo, bồi dương công chức, viên chức năm 2021 và giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch 200/KH-SCT ngày 19/02/2021 của Sở Công Thướng về công tác phòng chống tham nhũng năm 2021; Kế hoạch 200/KH-SCT ngày 19/02/2021 của Sở Công Thướng về công tác phòng chống tham nhũng năm 2021; Kế hoạch 195/KH-SCT ngày 18/2/2021 của Sở Công Thương về việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2021;Kế hoạch 49/KH-SCT ngày 12/01/2021 của Sở Công Thương về việc theo dõi thi hành pháp luật năm 2021;Kế hoạch 27/KH-SCT ngày 11/01/2021 của Sở Công Thương về công tác pháp chế năm 2021; Quyết định sô 228/QĐ-SCT ngày 26/2/2021 về việc ban hành mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2021 của Sở Công Thương, kế hoạch 556/KH-SCT ngày 11/5/2021 về biên chế trong cơ quan tổ chức hành chính năm 2022; kế hoạch 480/KH-SCt ngày 22/4/2021 về việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức viên chức tại Sở Công Thương năm 2021
[2] QĐ số 1400/QĐ-SCT ngày 04/10/2021 về việc thành  lập đoàn kiểm tra công táCCHC
[3] BC1721/BC-SCT ngày 01/12/2021 về tuyên truyền CCHC
[4] BC 766/BC-SCt ngày 14/6/2021 vê công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa quý II, BC 323/BC-SCT ngày 16/3/2021  vê công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa quý I; BC 1309/BC-SCT ngày 14/9/2021  vê công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa quý III
 
[5] Công văn 959/SCT-VP ngày 15/7/2021; công văn 1733/SCT-VP ngày 14/12/2021 đề nghị phê duyệt phương án tuyển dụng CC; thông báo 1775/TB-SCT ngày 21/12/2021 về tuyển dụng công chức; báo cáo 220/BC-SCT ngày 25/2/2021 thông báo kết quả trúng tuyển; QĐ 234/QĐ-SCT ngày 01/3/2021 về việc tuyển dụng; báo cáo số 206/SCT-VP ngày 22/2/2021 báo cáo kết quả thi vòng 1; BB họp hội đồng thi tuyển dụng; thông báo kết quả tuyển dụng;
[6] Công văn  959/SCT-VP ngày 15/7/2021 đề nghị phê duyệt phương án tuyển dụng viên chức; thông báo 998/TB-SCt ngày 22/7/2021 về tuyển dụng viên chức;QĐ 1201/QĐ-SCT ngày 25/8/2021 về thành lập hội đồng tuyển dụng VC; Thông báo 1311/TB-HĐTDVC ngày 14/9/2021 về kết quả tuyển dụng; thông báo 1366/TB-SCT ngày 23/9/2021 công nhận kết quả trúng tuyển; QĐ 1379/QĐ-SCT ngày 27/9/2021 về tuyển dụng VC;QĐ 1378/QĐ-SCT ngày 27/9/2021 tuyền dụng VC
[7] Công văn 1655/SCT-VP ngày 22/11/2021; công văn 861/CV-SCT ngày 22/6/2021 về cho thôi việc và chấm dứt hợp đồng lao động
[8] Công văn 497/SCT-VP ngày 26/4/2021;QĐ 799/QĐ-SCT ngày 18/6/2021;QĐ 789/QĐ-SCT ngày 18/6/2021; BB hội nghị giới thiệu chức danh Phó giám đốc; tờ trình 676/TTr-SCT ngày 01/6/2021 đề nghị công chức giữ chức vụ CVC; tờ trình 233/TTr-SCt ngày 26/2/2021 đề nghị bổ nhiệm chức vụ phó giám đốc sở; tờ trình 1570/TTr-SCt ngày 05/11/2021 về bổ nhiệm thanh tra viên chính; BB hội nghị CB chủ chốt giới thiệu nhân sự bổ nhiệm phó giám đốc
[9] Quyết định số 481/QĐ-SCT ngày 22/4/2021; (công văn số 342/CV-SCT ngày 23/3/2021; công văn 264/BC-SCT ngày 08/3/2020; công văn 458/SCt-VP ngày 15/4/2021; văn bản 49/CV/ĐU ngày 23/8/2021; văn bản 1236/SCT-VP ngày 30/8/2021; CV 1267/QĐ_SCT ngay 6/9/2021; VB 1369/SCT-VP ngày 24/9/2021;QĐ 1530/QĐ-SCT ngày 15/10/2021; QĐ 1529/QĐ-SCT ngày 15/10/2021.

Tác giả bài viết: TKT

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn