Sản phẩm tiêu biểu
Hỗ trợ doanh nghiệp
Bảo vệ người tiêu dùng

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 83

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 81


Hôm nayHôm nay : 27282

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 119298

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 29530959

Chuyển đổi số
hành động vì an toàn thực phẩm
Tra cứu thủ tục hành chính
Biển đảo Việt Nam
Chiển thắng Điện Biên Phủ

Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Tin Cải cách hành chính

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Trung tâm XTTM

Thứ tư - 12/01/2022 16:48
Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-SCT ngày 06/01/2022 của Sở Công Thương về cải cách hành chính nhà nƣớc năm 2022, Trung tâm XTTM xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Trung tâm XTTM với những nội dung sau
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1Mục đích Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm, xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức có phẩm chất, năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tăng cƣờng ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lƣợng hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành, cụ thể hóa nội dung trong Kế hoạch cải cách hành chính của Sở Công Thƣơng năm 2022; phấn đấu hoàn thành mục đích, yêu cầu của kế hoạch cải cách hành chính của Sở Công Thương. Xây dựng đội ngũ CBVC chuyên nghiệp, có năng lực phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.
2. Yêu cầu Trung tâm XTTM xác định rõ CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chỉ đạo điều hành, là một trong những những điều kiện để triển khai và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị; đóng góp chung vào việc hoàn thành nhiệm vụ của ngành Công Thương. Tổ chức triển khai có hiệu quả và đồng bộ các nội dung cải cách hành chính. Triển khai thực hiện tốt Quyết định số 734/QĐ-SCT ngày 29/5/2020 của Sở Công Thƣơng về ban hành quy định trách nhiệm Lãnh đạo cấp phòng, đơn vị trực thuộc Sở Công Thương trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. II. NỘI DUNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
1. Cải cách thể chế - Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy chế, quy định, nội quy của Trung tâm theo các văn bản chỉ đạo, văn bản mới ban hành. - Tham gia ý kiến vào dự thảo các văn bản QPPL các cấp khi đƣợc đề nghị. 174 07/01/2022 2 - Triển hai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 2022 của đơn vị. - Tổ chức thi hành pháp luật nghiêm minh, hiệu quả nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cá nhân, tổ chức.
2. Cải cách tổ chức, bộ máy. - Nghiên cứu, triển khai các quy định của Chính phủ, các bộ, ngành về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nƣớc và các đơn vị sự nghiệp công lập. - Thực hiện nghiêm các quy định về phân cấp. - Thƣờng xuyên rà soát, phân công nhiệm vụ cho CBVC theo Đề án vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ CBVC. - Thực hiện việc quản lý, sử dụng số ngƣời làm việc trong đơn vị và số biên chế được cấp trên giao năm 2022 theo đúng quy định.
3. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức. - Chú trọng công tác đào tạo, bồi dƣỡng đảm bảo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức, gắn liền với rà soát, xây dựng quy hoạch cán bộ. - Thường xuyên rà soát trình độ đội ngũ CBVC gắn với vị trí việc làm, nâng cao năng lực thực thi công vụ. - Nâng cao chất lƣợng đánh giá cán bộ, viên chức năm; thực hiện tốt công tác bố trí, sắp xếp cán bộ, viên chức theo quy định. - Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cƣơng hành chính, trách nhiệm nêu gƣơng. Kiên quyết xử lý đối với cán bộ, viên chức sai phạm, không thực hiện tốt các nội dung kỷ luật, đạo đức công vụ.
4. Cải cách tài chính công. - Thực hiện có hiệu quả và đúng quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐCP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. - Tổ chức thực hiện Dự toán thu chi ngân sách đƣợc giao năm 2022 đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. - Thực hiện tốt công khai, minh bạch quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công đúng quy định pháp luật.
5. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. - Đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Trung tâm XTTM; khai thác và sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản TD office trong quy trình xử lý công việc và công tác chỉ đạo, điều hành. - Cán bộ, viên chức thƣờng xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong trao đổi thông tin, xử lý công việc.
- Duy trì, thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của Trung tâm XTTM.
6. Tuyên truyền về cải cách hành chính. - Thông tin, tuyên truyền đầu đủ, kịp thời các nội dung về cải cách hành chính tới toàn thể cán bộ viên chức của đơn vị thông qua các cuộc họp. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề liên quan đến quan điểm, chủ trƣơng của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nƣớc, của tỉnh, của ngành Công Thƣơng về CCHC, tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến sự phát triển của đơn vị, của ngành...
- Tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2022 của Sở Công Thƣơng.
III. KINH PHÍ.
Kinh phí thực hiện các nội dung trong Kế hoạch CCHC năm 2022 của Trung tâm XTTM đƣợc bố trí từ nguồn ngân sách thƣờng xuyên được giao trong năm.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Các bộ phận Nghiệp vụ Tổng hợp, Tổ chức Hành chính có trách nhiệm quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này đến toàn bộ cán bộ viên chức. Trên cơ sở kế hoạch này chủ động triển khai lồng ghép với nhiệm vụ công tác năm 2022 để tổ chức thực hiện đồng bộ và có hiệu quả

Tác giả bài viết: TKT

Nguồn tin: Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Điện Biên

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn