Sản phẩm tiêu biểu
Hỗ trợ doanh nghiệp
Bảo vệ người tiêu dùng

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 155

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 154


Hôm nayHôm nay : 24842

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1018076

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 29337712

Chuyển đổi số
hành động vì an toàn thực phẩm
Tra cứu thủ tục hành chính
Biển đảo Việt Nam
Chiển thắng Điện Biên Phủ

Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Tin Cải cách hành chính

Nội dung cải cách hành chính năm 2016

Thứ năm - 04/08/2016 15:37
I. MỤC TIÊU
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính ngành Công Thương, xây dựng hành chính công khai, minh bạch, vững mạnh, từng bước chuyên nghiệp và hiện đại; cán bộ, công chức, viên chức trong ngành đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu công việc; các phòng, ban, đơn vị trực thuộc hoạt động hiệu quả; nâng cao chất lượng hành chính và chất lượng dịch vụ công.
- Mục tiêu trọng tâm năm 2016:
+ Năm 2016 tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản Quy phạm pháp luật trong lĩnh Công Thương.
+ Thực hiện rà soát TTHC thuộc lĩnh vực Công Thương năm 2016 thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh của ngành cũng như của UBND tỉnh; Thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP.
+ Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cải hành chính toàn ngành;
+ Triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành; Duy trì, cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 mở rộng của sở.
+ Tăng cường công tác tuyên truyền về cải cách hành chính trong cán bộ công chức, viên chức, lao động toàn ngành và tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
+ Thực hiện công tác kiểm tra giải quyết các TTHC tại Bộ phận 1 cửa và các phòng CMNV sở.
II.  NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016
1. Cải cách thể chế
       - Rà soát, sửa đổi các quy chế, quy định trong ngành theo đúng quy định pháp luật hiện hành, thực hiện chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm mức độ tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực Công Thương.
       -  Rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý và tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thực tiễn.
       - Hoàn thành chương trình xây dựng văn bản QPPL chuyên ngành theo phê duyệt của UBND tỉnh năm 2016 theo quy định hiện hành.
 
2. Cải cách thủ tục hành chính
- Triển khai thực hiện Kế hoạch đơn giản hóa TTHC năm 2016 của UBND tỉnh.  Tiếp tục rà soát đề xuất, kiến nghị cắt giảm, nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công nghiệp, Thương mại.
- Thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC theo quy định tại Nghị định 63/2010/NĐ-CP, đảm bảo đúng thời gian và chất lượng thống kê TTHC; thực hiện công khai 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở.
- Tổ chức tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và việc giám sát thực hiện giải quyết TTHC của các phòng CMNV sở.
3. Cải cách tổ chức, bộ máy
- Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, các đội QLTT; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành.
- Nâng cao chất lượng việc sắp xếp, bố trí và sử dụng cán bộ CCVC trong toàn ngành; triển khai đề án vị trí việc làm, Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021 khi có Quyết định phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ công chức; thực hiện công tác luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác theo quy định.
- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; trách nhiệm của người đứng đầu từ cấp đội phòng trở lên gắn với trách nhiệm trong công tác phòng chống tham nhũng theo lĩnh vực, đơn vị được giao phụ trách.
4. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức
 - Rà soát trình độ, kỹ năng của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức với vị trí việc làm, yêu cầu nhiệm vụ theo chức năng gắn với xây dựng Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2016.
- Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, đào tạo bồi dưỡng cán bộ nguồn trong ngành.
- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, kỹ năng thực thi công vụ, kiến thức văn hóa công sở, ý thức tổ chức kỷ luật của công chức, viên chức, lao động trong toàn ngành.
5. Cải cách tài chính công
Duy trì và thực hiện có hiệu quả Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ qui định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước; Triển khai kinh phí được giao năm 2016, đảm bảo thực hiện tiết kiệm, hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của sở.
Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị rà soát xây dựng, ban hành mới Quy chế chi tiêu nội bộ  và quản lý tài sản công có gắn tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao làm căn cứ chi trả thu nhập tăng thêm theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính Phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
6. Hiện đại hóa hành chính
- Đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành; sử dụng phần mềm Văn phòng điện tử Eofice trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động của sở. Cán bộ công chức, viên chức trong ngành thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong trao đổi thông tin, xử lý công việc.
- Duy trì, cải tiến mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của sở.
- Hướng dẫn, nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc.
- Nâng cấp trang TTĐT của ngành đáp ứng tiêu chuẩn, tính năng theo quy định. Đảm bảo phục vụ nhiệm vụ chính trị ngành.
III. KINH PHÍ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện các nội dung của kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 được ưu tiên từ ngân sách thường xuyên được giao năm 2016 của Sở và các đơn vị.
Kinh phí nâng cấp trang TTĐT được giao từ nguồn kinh phí không tự chủ từ ngân sách nhà nước khi được phê duyệt.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          1. Các phòng Chuyên môn nghiệp vụ Sở, các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ nội dung kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của Sở chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai công tác cải cách hành chính phù hợp với tình hình của đơn vị và báo cáo kết quả về Sở trước ngày 10/11/2016.
2. Trưởng các phòng, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc sở chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở đối với nội dung và chất lượng hoạt động cải cách hành chính của phòng, đơn vị mình.
3. Giao Văn phòng Sở xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các nội dung trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016.
4.  Văn phòng Sở làm đầu mối chủ trì, phối hợp với Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện Kế hoạch và tổng hợp báo cáo kết quả theo qui định của UBND tỉnh; chủ trì thực hiện công tác tuyên truyền, giao dục phổ biến về CCHC; kiểm tra công tác CCHC, tại các đơn vị trực thuộc./.
                                                                   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn