Sản phẩm tiêu biểu
Hỗ trợ doanh nghiệp
Bảo vệ người tiêu dùng

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 0


Hôm nayHôm nay : 2541

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 33874

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 29445535

Chuyển đổi số
hành động vì an toàn thực phẩm
Tra cứu thủ tục hành chính
Biển đảo Việt Nam
Chiển thắng Điện Biên Phủ

Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Tin hoạt động

KẾ HOẠCH Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018

Thứ ba - 27/02/2018 16:27
Thực hiện Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của Ủy ban nhân tỉnh Điện Biên về ban hành Chương trình trọng tâm công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện quy ước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
I. Mục tiêu, yêu cầu.
1. Mục tiêu.
- Công tác PBGDPL được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của ngành, nhằm góp phần đưa các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến các đối tượng một cách thường xuyên, kịp thời, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc sở; các phòng Công Thương, phòng Kinh tế, cá nhân, đơn vị hoạt động công thương trên địa bàn tỉnh cập nhập thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; nắm vững các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động Công Thương và lĩnh vực chuyên ngành đang hoạt động. 
- Qua hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phát huy tinh thần trách nhiệm, tự học tập, tìm hiểu pháp luật gắn với giáo dục tư tưởng đạo đức lối sống của đảng viên, CB,CC,VC  nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tuân thủ, tôn trọng và chấp hành pháp luật của CB,CC,VC, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Công nghiệp; Thương mại trên địa bàn toàn tỉnh.
2. Yêu cầu.
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 phải đảm bảo thường xuyên, liên tục, kịp thời; thực hiện linh hoạt, đa dạng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật. Chú trọng sử dụng Công nghệ thông tin, tận dụng các cơ hội tiếp cận với tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Công Thương trong tuyên truyền pháp luật nhằm thu hút được sự quan tâm theo dõi của các nhóm đối tượng được tuyên truyền, đảm bảo sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nhu cầu của từng đối tượng.
II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM. 
1. Xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu văn bản QPPL trong lĩnh vực Công Thương phục vụ công tác tham mưu văn bản.
Tổ chức cập nhật các thông tin pháp luật, các văn bản QPPL chuyên ngành, các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp trên trang Webside của ngành, công khai TTHC tại trụ sở nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng là CB, CC, VC ngành Công Thương; người sử dụng lao động, người lao động hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
2. Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật
2.1. Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban bí thư Trung ương Đảng khóa XI về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL; Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường công tác quản lý nhà nước PBGDPL; đổi mới nội dung hình thức PBGDPL phù hợp với đối tượng thuộc phạm vi quản lý.
- Tập trung phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành năm 2017 và năm 2018, tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Hiến pháp năm 2013, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Bồi thường nhà nước, Bộ Luật hình sự năm 2017, Bộ Luật tố tụng hình sự; các luật, pháp lệnh…, các chuyên đề pháp luật có liên quan chuyên ngành, lĩnh vực công tác.
- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho CB,CC làm công tác Quản lý thị trường trong lĩnh vực quản lý nhà nước về các văn bản QPPL mới ban hành;
Thời gian thực hiện: Trong năm 2018.
2.2. Phổ biến tuyên truyền kiến thức pháp luật đối với tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
- Tuyên truyền phổ biến pháp luật chuyên ngành Công Thương thông qua các hoạt động QLNN của Sở.
- Tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Công Thương thực hiện những giải pháp tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. 
- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật mới cho Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công thương như tập huấn, bồi dưỡng về công tác thống kê các chỉ tiêu thương mại, công nghiệp theo quy định mới; tập huấn về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, các quy chế quản lý cụm công nghiệp, quy định về khuyến công trên địa bàn tỉnh... theo nhu cầu thực tế về công tác quản lý nhà nước;
Thời gian thực hiện: Quý II/2018.
- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực An toàn môi trường như tập huấn kỹ thuật an toàn trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, hóa chất, khoáng sản, an toàn trong công tác sử dụng điện.
Thời gian thực hiện: Quý III/2018.
- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại như tập huấn kỹ năng hội nhập kinh tế quốc tế, thương mại điện tử, chính sách về khuyến mại, xúc tiến thương mại, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực thẩm; ...
Thời gian thực hiện: Quý IV/2018. 
2.3 Tổ chức triển khai thực hiện quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.
Thời gian thực hiện: Sau khi có hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.
2.4. Triển khai thực hiện tốt Ngày pháp luật năm 2018 gắn với thực hiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua qua 05 năm hưởng ứng triển khai Ngày pháp luật.
Thời gian thực hiện: Quý III năm 2018.
2.5. Tuyên truyền phổ biến, giới thiệu các điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận Quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp, chú trọng Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á, Âu, pháp luật về cộng đồng ASEN; các Điều ước quốc tế về nhân quyền, chống tra tấn mà Việt Nam là thành viên; các thỏa thuận ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới quốc gia…
Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.
2.6. Triển khai hiệu quả Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của Ủy ban nhân tỉnh Điện Biên về ban hành Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số 1094/KH-SCT ngày 01/9/2017 về thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017-2021 và Chương trình đề án khác về PBGDPL (Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về quyền dân sự, chính trị cho CB,CC, VC và nhân dân giai đoạn 2015 - 2020”; Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Công ước quốc tế chống tra tấn và các hình thức đối xử tàn bạo, vô nhân đạo đối với con người và pháp luật Việt Nam về lĩnh vực có liên quan…).
Thời gia thực hiện: Cả năm 2018.
2.7 Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn, tham gia bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật mới và kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL cho báo cáo viên pháp luật.
Thời gia thực hiện: Cả năm 2018.
2.8 Tăng cường công tác xây dựng, khai thác và quản lý tủ sách pháp luật thuộc phạm vi quản lý đảm bảo các nội dung theo quy định tại Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tưởng Chính phủ.
Thời gia thực hiện: Cả năm 2018.
2.9. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; đổi mới nội dung, phương pháp thực hiện để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện tốt công tác PBGDPL và duy trì thường xuyên chuyên mục thông tin phổ biến pháp luật chuyên ngành Công Thương; đăng tải, giới thiệu, cung cấp miễn phí các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành công thương trên trang Website của Sở;
2.10. Theo dõi, phát hiện và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn triển khai thi hành Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn qua 05 năm triển khai thực hiện; phát triển nhân rộng các mô hình, các làm mới sáng tạo, linh hoạt trong công tác PBGDPL.
Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.
2.11. Bảo đảm điều kiện về nguồn nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác PBGDPL thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý.
Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.
2.12. Phối hợp thực hiện các nội dung PBGDPL có liên quan do cơ quan, đơn vị khác chủ trì.
Thời gian thực hiện: Khi có đề nghị của cơ quan chủ trì.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Thanh tra Sở chủ trì phối hợp với Văn phòng Sở cùng các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tốt các nội dung kế hoạch này; định kỳ báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) đảm bảo chất lượng, thời gian theo quy định.
2. Văn phòng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan duy trì chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên ngành Công Thương của Sở.
3. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Công Thương căn cứ vào nội dung kế hoạch phối hợp với Sở Công Thương lựa chọn đối tượng tham gia đảm bảo đúng thời gian theo quy định.
4. Các đơn vị trực thuộc Sở; các phòng Công Thương, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện thị, thành phố chủ động lập kế hoạch triển khai chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 tại cơ quan, đơn vị mình theo Kế hoạch này.
 

Tác giả bài viết: TKT

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn