Chương trình toàn khóa Ban chấp hành đảng bộ cơ sở Sở Công Thương nhiệm kỳ 2015-2020