Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về Phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” của Sở Công Thương

Thực hiện kế hoạch số 2850/KH-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về Phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Sở Công Thương tỉnh Điện Biên xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung sau ! 
Tải nội dung chi tiết tại đây