tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy

Thực hiện chương trình đảm bảo an ninh trật tự năm 2018; Triển khai thực hiện văn bản số 796/UBND-NC ngày 4/4/2018 của UBND tỉnh Điện Biên về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở về việc tăng cường công tác tuyên truyền và thực hiện các quy định về phòng cháy của Sở Công Thương. Đội phòng chống cháy nổ Sở Công Thương xin gửi thống kê danh mục các văn bản QPPL, văn bản nội bộ về công tác phòng cháy chữa cháy hiện hành đến tháng 4/2018 đến các phòng CMNV, các đơn vị phổ biến và tổ chức thực hiện (Có danh mục kèm theo).
Tải nội dung chi tiết tại đây

Tác giả bài viết: TKT