thông báo triển khai chương trình Xúc tiến thương mại năm 2019

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình xúc tiến thương mại năm 2019; tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động; đồng thời khai thác các cơ hội Xúc tiến thương mại từ chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia nhằm hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho các doanh nghiệp, HTX; thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Sở Công Thương thông báo chi tiết nội dung các Chương trình Xúc tiến thương mại được triển khai trong năm 2019 đến các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp biết để chủ động tham dự và phối hợp triển khai thực hiện.
1. Danh mục các chương trình XTTM được Bộ Công Thương và UBND tỉnh phê duyệt triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Điện Biên;
2. Danh mục các chương trình XTTM quốc gia được Bộ Công Thương phê duyệt triển khai thực hiện trong và ngoài nước;
(Có phụ lục số 1, 2 kèm theo).
3. Thông tin tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh về các chương trình Xúc tiến thương mại năm 2019:
Kính đề nghị Văn phòng UBND tỉnh: Đăng tải nội dung văn bản này trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và chính quyền địa phương, nhân dân trong tỉnh biết để đăng ký tham gia các chương trình Xúc tiến thương mại năm 2019..
 
Phụ Lục 1
Phụ Lục 2

Tác giả bài viết: TKT